In-house Private TrainingIn-house Training คือการจัดอบรม/สัมมนา/workshop สำหรับผู้ที่สนใจการอบรมแบบเป็นส่วนตัว
ไม่ว่าจะภายในองค์กร หรือสำหรับท่านที่สนใจจะเรียนเป็นกลุ่ม

นอกจากการเป็นส่วนตัวแล้ว

การเรียนการสอนก็จะถูกปรับให้สอดคล้องกับงานที่ทำอยู่ และปัญหาหลักของผู้เรียนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คลิกปุ่มด้านล่างได้เลย!

>